Wydawnictwo Nowej Ery
BOK: +48 739 200 932
Jak świętować równonoc jesienną, czyli sabat Mabon

Mabon jest zarówno radosny, jak i poważny. Poza tym świętu­je się go w jednej z najbardziej pracowitych dla wielu ludzi pór roku. Czasowi temu towarzyszą motywy wdzięczności, śmier­ci, smutku i zbliżającej się zimy, jest to okres służący zaakcep­towaniu mieszanych uczuć i dołożeniu wszelkich starań, aby osiągnąć wewnętrzną równowagę. Ważne jest, aby wykorzystać ten moment na wsłuchanie się w siebie i usłyszenie boskości na poszczególnych etapach życia wypełnionych pracą. Ponieważ odbywają się żniwa, dokonuje się również akt duchowy rozpo­czynający organizowanie rutynowych działań, dzięki którym łatwiej będzie przetrwać porę zimową.

Przygotuj się do zimy

Nawet najbardziej banalna czynność może zyskać wymiar du­chowy, jeśli zostanie wykonana z takim zamiarem. Dlatego Mabon może być dniem duchowego zorganizowania. Możesz wziąć udział w  N0253-Autumn-harvest-on-benchpraktycznych zajęciach przygotowawczych do zimy: zasadzić cebulki roślin, aby mogły zakwitnąć wiosną, za­bezpieczyć przed mrozem swój dom, a nawet prześledzić kalen­darz i listę zadań, aby upewnić się, że będziesz w stanie uzyskać jak najwięcej, robiąc wszystko małymi partiami. Podczas sadze­nia lub zbierania plonów z ogrodu możesz modlić się i śpie­wać, tak jak kiedyś robili to żniwiarze podczas prac w polu. Ce­lebruj własne żniwa i śpiewaj ziemi.

Przygotowując do święta swój dom, możesz wyrzucić różne stare i niepotrzebne przedmioty, aby zrobić miejsce na owoce z nowych zbiorów.

beach-bonfires-1Negocjuj
Dawniej dla żniwiarzy wrzesień był czasem negocjacji umów. Weź z nich przykład. Masz coś do załatwienia z bankiem w związku z kartą kredytową, z wynajmującym ci mieszkanie lub pracownikiem technicznym? Wykorzystaj ten czas na wy­negocjowanie umowy na dobrych warunkach. Poczytaj na te­mat taktyk negocjacyjnych i poproś o podwyżkę. Zaloguj się na swoje konto bankowe i przejrzyj rachunki, aby zobaczyć, czy możesz zaoszczędzić na stałych opłatach, takich jak me­dia czy ubezpieczenie.

Konserwuj, mroź, pikluj i susz
Na obszarach o klimacie umiarkowanym sezon zbiorów czę­sto zbiega się z sezonem polowań. W rodzinach, w których są myśliwi i posiadacze dużych ogrodów, przypuszczalnie ta czyn­ność trwa od pokoleń. Poświęć weekend na to, aby zakonser­wować na zimę plony ze swojego ogrodu. Jeśli chcesz zasuszyć produkty, poszukaj w lokalnym sklepie z używanymi rzecza­mi suszarki do warzyw i owoców. Porady dotyczące konserwo­wania i peklowania można znaleźć w książkach kucharskich. Sposób zamrażania zależy od tego, co chcesz zamrozić; poszcze­gólne owoce i warzywa wymagają odmiennego traktowania. Wiele informacji na temat różnych form konserwowania żyw­ności można znaleźć w internecie.

Wyjdź na powietrze
Jeśli mieszkasz w klimacie umiarkowanym, to prawdopodob­nie wiesz, jak cenna jest jesień. Każdy dzień zbliża nas coraz bardziej do zimy! W związku z tym dobrym pomysłem jest spędzanie jak najwięcej czasu na powietrzu! Jeśli to możliwe, wyjdź z domu i pospaceruj po lesie. Ciesz się jesiennymi liśćmi i obserwuj, w jaki sposób zwierzęta przygotowują się do zimy. Możesz zabrać ze sobą atlas roślin i zobaczyć, jak wyglądają rośliny o tej porze roku. Jeśli mieszkasz na obszarze miejskim, skonsultuj się z władzami odpowiedzialnymi za parki. W więk­szości miast jest jakiś zalesiony obszar przeznaczony do użytku publicznego. Jeśli nie ma takiego, w przewodniku po parkach krajobrazowych poszukaj najbliższego parku i ciesz się pikni­kiem wśród drzew.

Oglądaj zachody słońca
Słońce staje się cenne szczególnie jesienią, kiedy każdego dnia jest go coraz mniej. Prześledź lokalne gazety lub dobre źró­dła pogody, aby sprawdzić, o której godzinie zachodzi słońce, i przez jeden tydzień spędzaj wieczory na powietrzu, obserwu­jąc, jak się ono obniża.

Oglądaj wschody słońca
Czasami znalezienie wolnego czasu o zachodzie słońca jest po prostu niemożliwe. To wczesny poranek dla większości osób jest najspokojniejszym momentem w ciągu dnia. Jeśli zatem możesz, wstań pół godziny przed wschodem słońca i obserwuj, jak przesuwa się ono w górę nieba. Możesz to robić codziennie, aż do następnego przesilenia, pogłębiając swój związek z ciem­ną połową cyklu ziemskiego światła. Także w tym przypadku możesz śpiewać do słońca lub wykonać śpiewne recytowanie, oglądając, jak wschodzi.

Oddaj cześć księżycowi w pełni w Równonoc Jesienną images
To, czy pełnia księżyca najbliższa Równonocy Jesiennej nastę­puje we wrześniu, zależy od miejsca w Europie. Dla niektó­rych jest nią Nowy Półksiężyc we wrześniu, dla innych pełnia w sierpniu, a jeszcze dla innych księżyc w pełni we wrześniu. Szkoci nazywali księżyc w pełni w Równonoc Jesienną Żółtym Księżycem Borsuka, ponieważ o tej porze te małe ssaki robią zapasy zimowe. Czasami nazywali go również Księżycem My­śliwego, ponieważ w tym czasie polowano na zwierzęta łow­ne, aby zrobić z ich mięsa zapasy na zimę. Stwórz swój wła­sny rytuał zgodny z jedną z powyższych nazw. Możesz również wziąć udział w szkockiej tradycji wróżenia, według której mło­dzi mężczyźni i kobiety „nadziewają” groszkiem i fasolą ze swo­ich ogródków zebrane wiązki zboża, a następnie je palą. Gdy płomień przygasa do żarzącego się węgielka, ktoś chowa ziar­no czy też nasiono wśród żaru – niegdyś uważano, że ten, kto je dostrzegł, miał zagwarantowaną miłość przyszłego męża lub przyszłej żony.

Zrób barbecue
Dzielenie się jedzeniem jest głównym zajęciem w czasie świę­towania z okazji zbiorów. Zaproś innych pogan myślących po­dobnie do ciebie lub sąsiadów na swoją własną kolację z okazji Mabon i po prostu ciesz się dzieleniem się. Zaserwuj produk­ty odpowiadające krajowi, w którym mieszkasz. W obszarach o klimacie umiarkowanym mogą to być: pszenica w postaci chleba, kolby kukurydzy i świeże warzywa. Jeśli mieszkasz bli­żej równika i nie jesteś wegetarianką, podaj mięso zwierząt lo­kalnych hodowców – kurczaka, jagnięcinę lub gęś. Jeśli nie masz pieniędzy na zrobienie grilla, zaproś znajomych na im­prezę składkową. Dla gości zrób listę proponowanych potraw do przyrządzenia i dołącz do niej wskazówkę, aby każdy był w stanie zjeść to, co przygotował.

Upiecz orzechy
Wigilia 14 września, nazywana Roodmas lub Fe’ill Roi’d, mia­ła przydomek Noc Orzechów. W tym dniu dzieci chodziły na orzechy i zbierały je na posiłek. Wyraz rood odnosi się zarów­no do chrześcijańskiego krzyża, jak i okresu godowego jeleni.

Wybierz się do jabłkowego sadu
Rozpocznij jesień od tradycyjnej wizyty w sadzie jabłkowym. Można wybrać się do sadu, aby zebrać jabłka i zrobić z nich przetwory, ale niektórzy gospodarze oferują inny rodzaj rozry­wek. Jedni oferują pewną specjalną jabłkową zabawę, polega­jącą na tym, że goście strzelają do jabłek lub ziemniaków jak do celu, inni oferują przejażdżkę wozem konnym wypełnio­nym sianem, a niektóre gospodarstwa zajęły się produkcją lo­kalnych win. Jak już zbierzesz jabłka, wykonaj rytuał przygo­towania domowego masła jabłkowego, upiecz ciasto lub zasusz owoce na nadchodzący sezon.

hands-holding-almondsWybierz się na degustację wina lub piwa
Święto na cześć Dionizosa skrywa swoje tajemnice, więc jeśli możesz, zagłęb się w nie! Z uwagi na to, że w Stanach Zjedno­czonych namnaża się coraz więcej lokalnych winnic, organi­zuje się liczne jesienne imprezy połączone z degustacją wina z danego rocznika. Jako że sztuka warzenia piwa również sta­le się rozwija, coraz więcej małych browarów zaprasza ludzi do zwiedzania swoich gorzelni. Wino i piwo stanowią święte trun­ki w wielu pogańskich panteonach, więc Mabon to doskona­ły czas na uczczenie artyzmu potrzebnego do ich zrobienia.

Zrób ognisko
Większość festiwali plonów kończy się ogniskiem. Pamiętaj, aby najpierw sprawdzić ograniczenia prawne dotyczące palenia ogniska na danym obszarze; jeśli mieszkasz w okolicach, gdzie występują duże susze, ten rytuał trzeba będzie pominąć! Otrzy­mawszy wszystkie potrzebne informacje, zbierz na ognisko ga­łęzie, gałązki i różne ogrodowe resztki. Spędź miło czas podczas pieczenia jedzenia w ogniu, medytując przy jego płomieniach lub tańcząc wokół niego, śpiewając czy też wypowiadając inwo­kacje. Można również podać gościom napoje i zabawić się we wznoszenie toastów – za zdrowie gospodarzy, którzy zorgani­zowali ognisko, za pomyślność i zdrowie wszystkich obecnych. To również doskonała okazja na opowiadanie różnych historii. Wyjątkowo będą tu pasowały opowieści o duszkach ze stare­go świata, takich jak na przykład pooka*, lub o królu Arturze.

Idź potańczyć
Wiele kolacji świętujących zebrane plony kończy się potań­cówką. W dzisiejszych czasach można unowocześnić ten rytuał i wyjść po kolacji do ulubionego klubu albo też zdecydować się na coś bardziej tradycyjnego i spróbować odtworzyć irlandzki taniec bądź obejrzeć występ w wykonaniu tancerzy moreski. Osoby znające określenie Burning Man („Płonący człowiek”) mogą spróbować „tańca w transie”. W bezpiecznym miejscu włącz muzykę i tańcz, wprowadzając się w odmienny stan świa­domości. Zbiory plonów były przecież czasem wyrażania ulgi, dlatego taniec może być doskonale oczyszczający!

Zrób wieniec
Za orszakiem ze słomianą kukłą żniwiarze często nieśli wień­ce na kijach. Zrób własny wieniec z pszenicy lub siana i ude­koruj go wstążkami w kolorach sezonu. Powieś swój wyrób na drzwiach frontowych lub wewnątrz domu.

swietuj mabon