Wydawnictwo Nowej Ery
BOK: +48 739 200 932
Teoria Magii Chaosu!

CM_rotator_liber_kaos

Większość magów zgadza się co do tego, że można rzu­cić czar tak, aby zmienić lub przynajmniej nagiąć przyszłość na czyjąś korzyść. Teoria Magii Chaosu zakłada jednak istnienie odwrotnego efektu, zwanego retroaktywnym rzucaniem czaru. W rzeczywistości wiele dziwacznych i pełnych anomalii zdarzeń odnotowanych w anna­łach magii może zostać przypisanych wyłącznie retroaktywnemu rzucaniu czarów. W praktyce najpierw rzucany jest czar, a dopie­ro po jakimś czasie dostrzegany jest jego rezultat. Wszystko wska­zuje jednak na to, że przemiana zaszła na płaszczyźnie zdarzeń, które miały miejsce przed rzuceniem czaru. Pamiętając, że prze­szłość i przyszłość w zwyczajnym pseudoczasie nie istnieją poza naszą pamięcią i oczekiwaniami, znikają nam konceptualne trud­ności dotyczące retroaktywnego rzucania czarów. W retroaktyw­nym rzucaniu czarów akt magii zmienia strukturę prawdopo­dobieństwa wzorców eterycznych w przeszłym czasie cienistym, powiązanym z daną chwilą w zwyczajnym pseudoczasie. Przeja­wia się to w postaci kolejnej chwili w zwyczajnym pseudoczasie, będącej obecnym rzeczywistym stanem związanym z przyszło­ścią w czasie cienistym. Przyszłość może przejawić się także póź­niej w postaci fizycznej, w innym momencie niż tego oczekiwa­no. W zrozumieniu tego stwierdzenia pomóc może przytoczenie następującej psychologicznej analogii. Jeśli można w przekonują­cy sposób odmienić swoje wspomnienia, to równie dobrze można wpłynąć na swoje przyszłe poczynania.

Teoria Magii Chaosu zakłada istnienie pewnej symetrii pomiędzy dywinacją a rzucaniem czarów.

Jeśli skupiamy się na jakimś zdarzeniu, które mogło lub które może wystąpić, to w rzeczywistości zwiększamy prawdopodobień­stwo jego zajścia. Problem ten częściowo dotyczy przewidywania przyszłości oraz dywinacji. Nie sprawdza się natomiast w odnie­sieniu do kwestii samospełniania się przepowiedni. Jej istota jest znacznie głębsza. Wypływa z tendencji dowolnego obrazu doty­czącego przyszłości do formowania późniejszych zdarzeń, zgod­nie z efektem eterycznym.

Starożytni często skazywali na śmierć wieszczów przewidują­cych możliwą do uniknięcia zagładę. Słusznie! Gdyż przewidywa­nie przyszłości może działać tak samo, jak rzucony czar. Należy zauważyć, że omawiany efekt może zachodzić również wstecz. Przyszłość może zostać zmodyfikowana poprzez skupienie się na przeszłości, i odwrotnie.

Wszystkie teorie metafizyczne zakładają istnienie królestwa, które koliduje z granicami naszego świata. W fizyce kwantowej nieświadomie stworzono równania opisujące kilka prostszych aspektów tego zjawiska. Głównym problemem dla naukowców jest fakt, że obserwują i próbują oni opisać efekty czegoś, co według nich nie ma prawa istnieć, zaś podstawową trudnością dla magów jest to, że nie mogą oni uwierzyć, iż istota wpływów, którą wywie­rają lub obserwują, mogłaby zostać opisana za pomocą równań.

ŹRÓDŁO: LIBER KAOS, Peter J. Carroll

Liber Kaos_72dpi